การลำดับชั้นหินในประเทศไทย (Stratigraphy of Thailand)

 

ภาพ:วัฏจักรของหิน1.JPG

วัฏจักรของหิน


          ประเทศไทยมีหินที่มีอายุต่างๆ ครบทุกมหายุคตามมาตราธรณีกาล หรือตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียน จนถึงยุคควอเทอร์นารี และพบหินครบทุกประเภทคือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ลำดับ

          1. หินมหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era)
                   หินมหายุคพรีแคมเบรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบทางตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ เชียงแสน เวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) เชียงใหม่ ตาก บ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) กาญจนบุรี หัวหิน ทับสะแก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระนอง และชลบุรีหินในชุดนี้ประกอบด้วยหินไนส์ที่แปรสภาพมาจากหินอัคนี (Orthogneiss) และมีเกรดปานกลางถึงสูง หินไนส์ที่แปรมาจากหินตะกอน (Paragneiss) และหินซีสต์ นอกจากนี้ยังมีหิน แกรนิตไนส์ เพกมาไทด์ แคลด์-ซิลิเกต และอื่นๆ

          2. หินยุคแคมเบรียนหรือกลุ่มหินตะรุเตา (Cambrian Period Tarutao Group)
                      กลุ่มหินตะรุเตาพบตั้งแต่ภาคเหนือลงไปจนถึงภาคใต้ของไทย      ลักษณะทั่วไปของหินที่พบจะแตกต่างกันไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมการเกิดต่างกัน ในส่วนที่พบทางภาคใต้เช่นที่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูล เป็นหินไมกาเชียสแซนด์สโตน (Micaceous sandstone) หินดินดาน และหินดินดานเนื้อผสมปูน (Calcareous shale) สีน้ำตาลแดงหนาประมาณ 200-300 เมตร พบซากดึกดำบรรพ์ไตรโลไบด์ (Trilobites) และแบรกชิโอปอด (Brachiopods) หินทราย ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นชั้นของหินปูน และมีชั้นหินทรายแทรกสลับอยู่ ในที่สุดเปลี่ยนไปเป็นหินปูนทุ่งสง (Thungsong limestone)
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย พบที่บริเวณตะวันตกของจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอฝาง บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอฮอต จังหวัดเชียงใหม่ และที่จังหวัดกาญจนบุรี หินยุคนี้ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ที่วางตัวเป็นชั้นชัดเจน (Well-bedded quartzite) จนถึงควอร์ไซด์ที่ไม่พบชั้นหรือมวลเนื้อแน่น (Massive quartzite)

      3. หินยุคออร์โดวิเชียนหรือหินปูนทุ่งสง    (Ordovician Period-Thung Song limestone)

                    หินยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นหินปูนสีเทาเข้ม-ดำ   มักพบผลึกแร่ไพไรต์ (FeS2) และวัตถุที่มีเนื้อปูน (Calcareous materials) ปนอยู่ นอกจากนี้ยังมีมลทินเป็นทราย (Sand) และโคลน (Clay) ปนอยู่เป็นแนวยาวตามระนาบชั้นหิน แทรกสลับเป็นชั้นบางๆ ทั้งตอนล่าง และตอนบนของหินกลุ่มนี้อายุของหินปูนยุคนี้ได้จากซากดึกดำบรรพ์ แอคทิโนเซราสและอาร์มีโนเซราสเซฟาโลปอด (Actinoceras and Armenoceras Cephalopods) ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

        4. หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน-คาร์บอนิเฟอรัส     หรือกลุ่มหินตะนาวศรี    (Silurian, Devonian, Carboniferous Period ; Tanaosi Group)
                    กลุ่มหินตะนาวศรีพบแผ่กระจายค่อนข้างกว้างขวางในประเทศ   กล่าวคือพบเกือบทุกภาคในประเทศไทย ยกเว้นที่ราบสูงโคราช แต่เข้าใจว่าอาจรองรับกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของหินกลุ่มนี้มีมากกว่าหินกลุ่มอื่น จึงทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการลำดับชั้นหิน และเป็นหินที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มหนึ่งจึงมีผู้แบ่งย่อยเป็นชื่อกลุ่มต่างๆ หลายแบบในที่นี้จะกล่าวถึงที่สำคัญเท่านั้น หินกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 หมวด (Formation) ใหญ่ๆ คือ

                        1) หมวดหินแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Formation)  เป็นหมวดที่วางตัวอยู่ข้างบนและมีอายุอยู่ในช่วง ดีโวเนียนตอนบน คาร์บอนิเฟอรัส (Upper-Devonian Carboniferous) หินหน่วยนี้บริเวณเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบไปด้วยหินโคลน หินดินดาน หินทรายและเกรย์แวก ส่วนใหญ่สีเทาดำ 


                      2) หมวดหินกาญจนบุรี     (Kanchanaburi Formation) เป็นหินที่รองรับหินหน่วยแก่งกระจานอยู่และมีอายุในช่วง ไซลูเรียน - ดีโวเนียนตอนล่าง (Silurian - lower Devonian) โดยทั่วไปหินหน่วยกาญจนบุรีประกอบด้วยหินแปรเกรดต่ำ ได้แก่ หินชนวน หินฟิลไลต์ หินควอร์ตไซต์ และมักบิดเบี้ยวคดโค้งไปมามาก 

     5. หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนบน เพอร์เมียน    หรือ    กลุ่มหินราชบุรี (Upper Carboniferous Permian Period : Ratchaburi Group) 

                   หินราชบุรีส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหินปูนสีเทา-ขาว มักแสดงการโค้งงอให้เห็น บางส่วนแสดงการเกิดผลึกใหม่ (Recrystallization) ซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการแปรสภาพ นอกจากหินปูนแล้วยังพบด้วยหินตะกอนที่มีองค์ประกอบของ เศษตะกอนของหินภูเขาไฟ (Volcanogenic sediments) เช่น หินทราย หินดินดาน หินกรวดมน หินปูนในกลุ่มนี้มีซากดึกดำบรรพ์จำนวนมาก (Fossilliferous limestone) เช่นสัตว์เซลล์เดียวพวกฟิวซูลินิค (Fusulinid) หรือที่เรียกว่า คตข้าวสาร แบรกชิโอปอต (Brachiopods) ปะการัง (Corais) และไบรโอโซน (Bryozoans)

          6. หินยุคไทรแอสซิก หรือกลุ่มหินลำปาง (Triassic Period-Lampang Group)

                   กลุ่มหินลำปางเป็นหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในทะเล (Marine sediments) แผ่กระจายไม่กว้างขวางมากนัก ส่วนใหญ่พบบริเวณภาคเหนือ เช่นที่จังหวัดลำปาง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บางส่วนของจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตามเส้นทางสายตากแม่สอด ส่วนบริเวณอื่นพบกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขตรอยเลื่อน (Fault zone) ขนาดใหญ่ เช่น ตอนใต้ของอำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวรอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์-ราชบุรี แม่น้ำแควใหญ่ 

      7. หินยุคไทรแอสสิกตอนบนถึงครีเทเชียสหรือกลุ่มหินโคราช    (Upper Triassic to Cretaceous Period - Khorat Group)

                   หินกลุ่มนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1/3 ของประเทศไทย โผล่ให้เห็นชัดเจนมากบริเวณภาคอีสานหรือที่ราบสูงโคราช (Khorat plateau) และต่อเนื่องเข้าไปยังประเทศลาว เขมร และเวียดนาม นอกจากนี้ยังพบกระจัดกระจายในส่วนอื่นของประเทศไทย เช่นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก กาญจนบุรี เป็นต้น
                   กลุ่มหินนี้มีผู้ศึกษาตามเส้นทางสายลพบุรี นครราชสีมา บริเวณผานกเค้า ภูกระดึง เส้นทางสายอุดรธานี-หนองบัวลำพู และบริเวณทิวเขาภูพาน 

          8. หินยุคเทอร์เชีนรีหรือกลุ่มกระบี่ (Tertiary Period-Krabi Group)

                   หินกลุ่มนี้มีลักษณะเด่นคือประกอบด้วยหินกึ่งร่วนกึ่งแข็ง (Semiconsolidated rocks) ได้แก หินคาร์บอนาเชียสเชล (Carbonaceous shale) หินทราย ดินมาร์ล (Marl) หินปูนที่เกิดในน้ำจืด (Freshwayer limestone) ชั้นถ่านหิน และ/หรือชั้นหินน้ำมัน (Oill shale) มีสภาพแวดล้อมการเกิดเป็นแบบน้ำจืดและปากแม่น้ำ โดยทั่วไปหินชุดกระบี่มักจะพบในบริเวณที่เป็นแอ่งโด ๆ ระหว่างหุบเขา มักไม่ต่อเนื่องซึ่งกันและกัน

          9. หินยุคควอเทอร์นารี (Quaternary deposits)
                   หินยุคนี้เป็นตะกอนร่วน (Unconsolidated sediment) เกิดจากการสะสมตัวของตัวกระทำต่างๆ เช่น น้ำ ลม มักพบอยู่ตามลำธาร ที่ราบลุ่ม และหาดทรายทั่วไป ประกอบด้วยตะกอนขนาดก้อนกรวด (Gravel) ทราย (Sand) ทรายแป้ง (Silt) และเคลย์ (Clay) หินยุคนี้อาจจัดแบ่งเป็นพวกตะกอนน้ำพา (Alluvium) การทับถมบนลาดตะพัก (Terrace deposits) และศิลาแลง (Laterite) พบเห็นได้ชัดบริเวณที่เป็นแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำสายใหญ่ๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง เป็นต้น

         10. หินอัคนีในประเทศไทย
                    หินอัคนีที่พบในประเทศไทยแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มหินอัคนีพุ (Extrusive igneous rocks) ที่สำคัญได้แก่ หินแอนดีไซต์ ไรโอไลต์ หินชั้นภูเขาไฟ (Pyroclastic rocks) ที่มีอายุต่างๆ กัน รวมทั้งหินบะซอลต์ที่มีอายุควอเทอร์นารีด้วย และกลุ่มหินอัครีแทรกซ้อน (Intrusive igneous rocks) ที่สำคัญได้แก่ หินแกรนิต หินอัลตราเมฟิก (Ultramafic and mafic rocks)

                1) หินแอนดีไซด์ - เดไซต์ - ไรโอไลต์ - หินชิ้นภูเขาไฟ หินภูเขาไฟที่พบในประเทศไทย แบ่งตามช่วงอายุการเกิดภูเขาไฟได้ ดังนี้


                             หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนกลาง (Middle Carboniferous) ส่วนใหญ่เป็น หินแอนดีไซต์และหินชิ้นภูเขาไฟ ซึ่งพบตั้งแต่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงราย ต่อลงมาจนถึงขอบที่ราบสูงโคราช

                                - หินยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก    (Permo-Triassic) ส่วนใหญ่เป็นหินแอนดีไซต์ ไรโอไลต์ เดไซต์ ทัฟฟ์ และหินกรวดมน พบมากในภาคเหนือ เช่น เขื่อนกิ่วลม ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง ทางเหนือของจังหวัดลำพูน เชียงราย และแพร่

                                - หินยุคครีเทเชียส ถึงเทอร์เชียรี   (Cretaceous3Tertiary) ส่วนใหญ่เป็นหิน แอนดีไซต์ ไรโอไลต์ และทัฟฟ์ แผ่กระจายไม่มาก ส่วนใหญ่พบบริเวณของที่ราบสูงโคราช เช่น บริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

                         2) หินบะซอลต์  พบแผ่กระจายเป็นจุดๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทย หินบะซอลต์ส่วนใหญ่เกิดในลักษณะของการไหล (Flow) ออกมาของลาวาตามรอยแตกของผิวโลกหรือเป็นปลั๊ก (Plug) อายุโดยทั่วไปตั้งแต่ เทอร์เชียรีตอนปลายถึงควอเทอร์นารี (Late Tertiary Quaternary) บะซอลต์ในประเทศไทยพอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

                              บะซอลต์ที่สัมพันธุ์กับพลอยคอรันดัม   (Corundum related basalt) เช่น ที่บ้านหนองบอน บ้านบ่อไร่ จังหวัดตราด บ้านบ่อพลอย -บ้านตกพรม จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี บ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บ้านหนอง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง บ้านโคกสำราญ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

                             - บะซอลต์ที่ไม่สัมพันธ์กับพลอยคอรันดัม     (Coundumless bwsalt)   เช่นที่ อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโคกสำโรง และอำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี เป็นต้น

ภาพแสดง หินแกรนิต แสดงลักษณะทั่วไป และผลึกแร่ในเนื้อหิน


                      3) หินแกรนิต   เป็นหินอัคนีที่พบแพร่หลาย      และมีความสำคัญในแง่ที่สัมพันธ์กับแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 3กลุ่ม ตามอายุที่ได้จากการหาอายุทางกัมมันตรังสี (Radioactive dating) รวมทั้งหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นในภาคสนาม คือ

                                        - แกรนิตยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous granite) โผล่ให้เห็นมากบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยใกล้พรมแดนไทยพม่า เป็นแนวยาวจากตะวันตกของเชียงใหม่-อุทัยธานี และโผล่ให้เห็นบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง ลักษณะเด่นของแกรนิตยุคนี้คือ มีแนวการเรียงตัวของเม็ดแร่ (Foliation) อย่างชัดเจนโดยเฉพาะ แร่ไบโอไทต์ บางทีเรียกว่า โฟลิเอตเตคหรือสเตรสแกรนิต (Foliated or stressec granite) นอกจากนั้นยังไม่พบแร่ฮอร์นเบลนด์ ปริมาณแร่แอลคาไลเฟลด์สปาร์มีมากกว่า แพลจิโอเคลเฟลด์สปาร์ และมักเกิดเป็นมวลหินอัคนีชนิดการแทรกซ้อนร่วมแนว (Concordant intrusion) กับหินดั้งเดิมในบริเวณนั้น

                                        - แกรนิตยุคไทรแอสซิก-จูแรสซิก (Triassic Jurassic granite) โผล่ให้เห็นชัดบริเวณภาคเหนือ เช่น ทิวเขาขุนตาล อำเภอเมือง จังหวัดตาก ลักษณะเด่นคือ มักเป็นพวกที่มีผลึกขนาดใหญ่และเป็นสองขนาด (Porphyitic Phaneritie texture) ปริมาณแร่แพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์มีมากกว่า แอลคาไลเฟลด์สปาร์ มีแร่ฮอร์นเบลนด์ ไม่พบแร่มัสโคไวต์ปฐมภูมิ (Primary muscovite) มักไม่พบหินเพกมาไทต์มักเห็นมวลหินที่แทรกเข้ามาในหินดั้งเดิมแบบการแทรกซอนไม่ร่วมแนว (Discordant intrusion) 

                                        - แกรนิตยุคครีเทเซียส (Cretaceous granite) โผล่ให้เห็นน้อย พบที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง

                        4) หินอัลตราเมฟิก  และหินเมฟิก   หินอัคนีเหล่านี้ประกอบด้วยหินไดออไรด์ แกบโบร ไพรอกซีไนต์ ดูไนต์ เป็นส่วนใหญ่ และมักเกิดร่วมกันอยู่ พบแผ่กระจายไปมาก ที่พบมากได้แก่ บริเวณอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือและตะวันออกของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย ตามลำน้ำน่าน จังหวัดน่าน และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น แทรกตัวขึ้นมาในหินที่มีอายุแก่กว่าบางบริเวณหินไพรอกซีไนต์ อาจถูกเปลี่ยนไปเป็น หินเซอร์เพนทิไนต์ (Serpentinite) มักมีแร่ใยหิน (Asbestos) และแร่ทัลก์ (หรือหินสบู่ Soapstone) ติดร่วมอยู่ด้วย อายุที่ได้จากการเปรียบเทียบลำดับชั้นหิน   คือประมาณคาร์บอนเฟอรัสถึงคาร์บอนนิเฟอรัสตอนปลาย (Carboniferous - Late Carboniferous)

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ความรู้ดีจังเยย
ได้ความรู้ดี

#3 By ked Yippy on 2011-07-07 12:49

ขอบคุณความรู้จาเวบนี้นะ confused smile

#4 By Chanintorn on 2011-07-07 13:07

เว็บเธอดีมาก

#5 By Toey on 2011-07-07 13:21

เก่งอะออย

#6 By Anuwat Putmuang on 2011-07-07 13:28

มีเพลงฟังด้วย เก่งๆ 55

#7 By Robot-Rock on 2011-07-07 13:47

ได้ความรู้มากๆ

#8 By kasiporn on 2011-07-07 13:53

เก่งๆ

#9 By ธนวัฒน์ on 2011-07-07 13:59

เก่งหงะ
ข้อมูลละเอียดดีจัง Hot!
ได้ความรู้มากๆเลยbig smile

#12 By NatachaCha23 on 2011-07-08 20:31

สาระมากมาย open-mounthed smile confused smile

#13 By ปิยะ99 on 2011-07-08 21:13

สวย ๆ น่ารัก big smile

#14 By (124.122.64.206) on 2011-07-09 21:34

บล็อกสวยจ้า
ให้ความรู้ดี

#15 By ป้าเกด on 2011-07-10 14:35

ข้อมูลละเอียดดีค่ะ
เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ เราจะได้เอาไปทำการบ้านได้ด้วย confused smile

#16 By canta+! on 2011-07-10 15:01

รวบรวมข้อมูลมาได้เยอะมากค่ะ

big smile big smile big smile

#17 By Pat on 2011-07-10 15:02

XXpG8r <a href="http://fpzyrfoldxpq.com/">fpzyrfoldxpq</a>, [url=http://outgxdvjduio.com/]outgxdvjduio[/url], [link=http://nfouaroqnmmz.com/]nfouaroqnmmz[/link], http://zszssmsjgpiy.com/

#18 By nGrkgfwIRJEWIMCHI (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-05-08 05:17

W9ubGW <a href="http://izzfbgvruqmv.com/">izzfbgvruqmv</a>, wzmpodqatiot, [link=http://vlfxtolzegfc.com/]vlfxtolzegfc[/link], http://wiccodtwryki.com/

#19 By TdzSHPEWgui (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-05-14 03:14

propecia buy - propecia online

#20 By rrehCcxsBCMpZCuS (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-06-28 21:53

buy ambien - buy ambien

#21 By tLWYQxPbaykajqLd (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 00:41

generic ambien - ambien online

#22 By FrPosjkSWPLymHcJZyi (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 00:53

lunesta generic - order lunesta

#23 By RBSPjkSqySs (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 11:51

lasix no prescription - lasix generic

#24 By CCRBdyBR (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 15:50

buy generic propecia - buy propecia

#25 By pdtzioFjg (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-20 19:02

gHZ927 <a href="http://indcuimzepxe.com/">indcuimzepxe</a>, exlgbojafmnh, [link=http://toueykzoekdt.com/]toueykzoekdt[/link], http://drlvaobqxjlk.com/

#26 By HkxADZUWHVHIO (103.7.57.18|88.254.57.55) on 2012-07-27 01:53

open breathing with for of as previously Effects, where to buy zolpidem, %-D,

#27 By can you buy ambien online (103.7.57.18|117.211.123.62) on 2012-09-20 08:56

of tylenol and an the fter have should symptoms, buy zolpidem, 3898,

#28 By overdosing on ambien (103.7.57.18|117.211.123.62) on 2012-09-20 08:57

Shoutbox No the If site be, overdose ambien, bbiog,

#29 By zolpidem 5 mg (103.7.57.18|117.211.123.62) on 2012-09-20 08:57

manifests administration add You nd States this ketamine, zolpidem tartrate cr 12.5mg, 09397,

#30 By order ambien online no prescription (103.7.57.18|117.211.123.62) on 2012-09-20 08:57

applikation these numerous you it convenience administered is to blind, what is zolpidem , nixnd,

#31 By buy ambien online (103.7.57.18|113.59.34.19) on 2012-11-06 15:14

vusgd0 <a href="http://kicmamwhiwsj.com/">kicmamwhiwsj</a>, tdqlrmsfctdk, [link=http://sqmcgimvuovl.com/]sqmcgimvuovl[/link], http://fdstmklendii.com/

#32 By jQrdqFLcosNHMVADE (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 23:24

Yw2GK6 <a href="http://qqnzslavzzls.com/">qqnzslavzzls</a>, cqobeatazcmm, [link=http://uvjahtchfeuc.com/]uvjahtchfeuc[/link], http://lauvmwonozkc.com/

#33 By hCMGyxgetSViDgf (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-28 08:27

WSxTIJ <a href="http://jvwolxygshzx.com/">jvwolxygshzx</a>, kntcfqslwwoj, [link=http://gopotmnpfxkc.com/]gopotmnpfxkc[/link], http://cwdrqitvcuzx.com/

#34 By luOVDyWnpsEA (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-04 18:09

RY9dI0 <a href="http://akvitqsdhnln.com/">akvitqsdhnln</a>, eebpgpwvzalk, [link=http://fhezbzxzttrs.com/]fhezbzxzttrs[/link], http://mbluvdeokhwn.com/

#35 By zmygWWmTaFk (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-05 01:04

4Ym5cV <a href="http://qgnygqxkcwrm.com/">qgnygqxkcwrm</a>, seufqgygceon, [link=http://beswffxxcmzq.com/]beswffxxcmzq[/link], http://yorcafrdummr.com/

#36 By KBuTrgRGrQWsD (103.7.57.18|188.92.74.112) on 2013-03-17 00:11

keOIfy <a href="http://qbfcpabirbis.com/">qbfcpabirbis</a>, paxgjfzqszjz, [link=http://gszoficyptdp.com/]gszoficyptdp[/link], http://quxpcsqsxazo.com/

#37 By qlDeJWzjurNum (103.7.57.18|178.123.200.98) on 2013-03-26 19:01

I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user genial style and design, let alone the content. You're an expert in this topic!

#38 By blade and soul gold (103.7.57.18|36.57.165.164) on 2013-04-08 10:39

order zithromax online - azithromycin allergic reactions, is azithromycin very bitter.

#39 By RyEXPWwusKGTvX (103.7.57.18|188.92.74.112) on 2013-04-22 05:36

zithromax online - zithromax and chlamydia, azithromycin usage long time.

#40 By ttgcKXZlgXitmyHTQFP (103.7.57.18|188.92.74.112) on 2013-04-22 14:43

✿ ชั้นหินที่พบในประเทศไทย | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#41 By ray ban sunglasses (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-08 14:33

Hello would you mind letting me know which webhost you're working with? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads at a faster rate then most. Can you suggest a good hosting provider at a truthful price? Thank you, I appreciate it!

#42 By Michael Kors Handbags Stand For Quality, Style & Versatility (103.7.57.18|46.105.76.8) on 2013-06-08 16:33

I heard somebody talking about this on the radio yesterday, but I can't remember what station it was.

#43 By oakley sunglasses sale (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-08 17:47

✿ ชั้นหินที่พบในประเทศไทย | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#44 By Oakley Sunglasses Outlet (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-09 09:05

Keep up the good work, I read few content on this web site and I conceive that a weblog is real interesting and has bands of superb info.

#45 By Oakley Frogskin Sunglasses (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-09 12:55

I like this weblog very much, Its a rattling nice place to read and incur information. High expectations are the key to everything.

#46 By Biker Jewelry Was Recognized By Boys And Girls Now (103.7.57.18|46.105.228.173) on 2013-06-09 13:56

✿ ชั้นหินที่พบในประเทศไทย | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#47 By Tiffany Co (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-09 14:27

I just added this weblog to my feed reader, excellent stuff. Cannot get enough!

#48 By Nike Air Max 2013 Plus (103.7.57.18|46.105.76.8) on 2013-06-09 15:12

Rattling nice pattern and wonderful subject matter, hardly anything else we want: D.

#49 By Style Oakley Sunglasses (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-09 16:48

I really believe you will do much better in one's destiny I appreciate everything you have added to my know-how starting. Admiring the time and effort you put into your web site and detailed info you offer!

#50 By Cheap Oakleys in Reasonable Price (103.7.57.18|37.59.29.107) on 2013-06-09 17:20

✿ ชั้นหินที่พบในประเทศไทย | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#51 By Oakley Juliet Sunglasses (103.7.57.18|120.33.220.231) on 2013-06-10 12:46